Gratis uw was- en stoomgoed opgehaald en thuis gebracht in de regio Purmerend en Beemster
Buiten deze regio € 2,50 en bij besteding vanaf € 35,00 gratis

Algemene
Voorwaarden

 Pak stomen
  Jurk stomen
 Werkkleding stomen
 Leer, suède en vacht reinigen
 Wasgoed service
Horeca Service

Stomen, reinigen, wassen, strijken en vouwen

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze Diensten via de Website of via de Klantenservice en bevatten belangrijke informatie voor u als Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Stomerij Zeekant de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stomerij Wasserij Zeekant B.V. gevestigd te Zuidoostbeemster en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74298925 onder andere handelend onder de naam Stomerij Zeekant.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Stomerij Zeekant en/of zich geregistreerd heeft via de Website, of via de Klantenservice.

Overeenkomst: iedere schriftelijke afspraak of overeenkomst tussen Stomerij Zeekant en Klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Diensten: de textielreinigings – en stomerijdiensten in de breedste zin van het woord, die Stomerij Zeekant aanbiedt aan bedrijven en aan consumenten.

Items: de zaken waarop de Diensten van toepassing zijn, zoals te behandelen kleding en overige textielvormen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Klantenservice: de klantenservice van Stomerij Zeekant die bereikbaar is tussen 8:30-21:00 (ma – vrij) en op zaterdag 9:00-17:00 via het e-mail adres: info@stomerij-purmerend.nl en via telefoonnummer 0644230821
Website: de website van Stomerij Zeekant met de domeinnaam www.stomerij-purmerend.nl of www.stomerij-zeekant.nl

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1 Op alle online en offline aanbiedingen, Overeenkomsten en Diensten van Stomerij Zeekant zijn enkel de Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op een Overeenkomst.

Prijzen en Betaling
4.1 Alle op de Website en in andere van Stomerij Zeekant afkomstige materialen, zoals flyers, vermelde prijzen voor Diensten zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Prijzen hangen af van de hoeveelheid door de Klant verzonden Items waarop de Diensten van toepassing zijn. Zodra duidelijk is hoeveel Items of wasgewicht er valt onder de te verrichten Diensten, laat Stomerij Zeekant via de Website of de Klantenservice aan Klant weten wat de hoogte is van de totale kosten inclusief BTW en vervoerskosten (indien van toepassing). De Klant kan voor het sluiten van de Overeenkomst zelf zien wat de specifieke prijzen zijn van de Diensten per Item en bijbehorende verzendkosten.

4.3 Er geldt geen minimaal orderbedrag, voor elk bedrag wordt uw te reinigen textiel gratis gehald en gebracht.

4.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stomerij Zeekant kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Stomerij Zeekant afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en evidente typefouten.

4.5 Klant dient betalingen aan Stomerij Zeekant volgens de op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stomerij Zeekant is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Betaling geschiedt altijd voor terug bezorging van de Items.

4.6 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Stomerij Zeekant is gewezen op de te late betaling en Stomerij Zeekant de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stomerij Zeekant gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Totstandkoming Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van de Diensten van Stomerij Zeekant via de Website of Klantenservice en het voldoen aan de daarbij door Stomerij Zeekant gestelde voorwaarden.

5.2 Klant aanvaardt het aanbod van Stomerij Zeekant via de Website of Klantenservice door een order tot Diensten te bevestigen.

5.3 Het wijzigen of ontbinden van de Overeenkomst door Klant kan alleen indien dit uiterlijk 8 uur voor het ophalen van de Items aan de Klantenservice is medegedeeld tijdens kantooruren. Indien een dergelijke melding te laat (dus minder dan 8 uren voor het ophalen van de Items) wordt gedaan door Klant bij de Klantenservice, zal Klant een bedrag ad EUR 10,- moeten betalen aan Stomerij Zeekant.

5.4 Indien blijkt dat voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst door Klant onjuiste (adres)gegevens zijn verstrekt, heeft Stomerij Zeekant het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. De Klant heeft de verplichting om bij verkeerd ingevoerde gegevens per direct, maar uiterlijk 8 uur voor het ophalen van de Items, de Klantenservice in te lichten over deze fouten.

5.5 Indien blijkt dat Stomerij Zeekant een Overeenkomst om welke reden dan ook niet kan of wil uitvoeren dan zal zij Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden en eventuele aanbetalingen worden teruggestort naar de Klant.

Registratie via de Website of Klantenservice
6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Diensten, dient de Klant zich eerst te registreren via de Website of Klantenservice door middel van het verifiëren van zijn telefoonnummer en/of e-mailadres.

6.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Klant de optie om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken, waarmee hij kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

6.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Stomerij Zeekant is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die een bestelling plaatst ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Stomerij Zeekant daarvan in kennis te stellen, zodat Stomerij Zeekant gepaste maatregelen kan nemen

Uitvoering Overeenkomst
7.1 Zodra de opdracht tot het uitvoeren van Diensten door Stomerij Zeekant is ontvangen, treedt het logistieke proces ten aanzien van de Diensten in werking en haalt Stomerij Zeekant een waszak met de Items op bij de Klant en verricht de Diensten binnen de overeengekomen termijn. Ten slotte levert Stomerij Zeekant de Items samen met deze waszak weer terug aan de Klant.

7.2 Stomerij Zeekant is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

7.3 Stomerij Zeekant voert de Diensten met de hoogste mate van zorg uit en zal altijd de Diensten conform het waslabel uitvoeren met uitzondering van wassen & vouwen orders (zie artikel 10.12). Stomerij Zeekant heeft een expliciete inspanningsverplichting om de Diensten zo goed mogelijk uit te voeren zoals van haar mag worden verwacht op basis van de Overeenkomst. Stomerij Zeekant gaat echter geen resultaatsverplichting aan op grond van de Diensten.

7.4 Stomerij Zeekant maakt gebruik van het taggen van Items voordat de Diensten worden verricht. Het achteraf door de Klant zelf verwijderen van deze tags komt uitsluitend voor risico van de Klant.

7.5 Indien Stomerij Zeekant de Diensten om welke reden dan ook niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Stomerij Zeekant zal samen met de Klant een nieuwe leverdatum afspraken.

7.6 Klant dient de teruggezonden Items na het verrichten van de Diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst, per e-mail aan de Klantenservice, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

7.7 Zodra de Items op het opgegeven afleveradres van de Klant terug zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Items betreft, terug over op Klant.

7.8 Klant is gerechtigd om via de Website of Klantenservice een ander afhaal of ontvangst adres op te geven dan het feitelijke adres van de Klant. Alle risico’s die hieraan verbonden zijn, komen enkel voor rekening van de Klant.

7.9 Indien Klant of de aangewezen derde niet aanwezig is op het moment van de geplande terugzending van de Items, zal Klantenservice contact opnemen met Klant. Er zal vervolgens een tweede afspraak worden gemaakt voor het terugzenden van de Items. Indien Klant dan weer niet aanwezig is, zal een bedrag ad EUR 10,- in rekening worden gebracht en zal een derde afspraak worden gemaakt.

7.10 Indien Klant niet kan regelen dat een Item binnen 90 dagen na de geplande leverdatum is teruggezonden, heeft Stomerij Zeekant het recht het betreffende Item te vernietigen of te doneren aan een goed doel.

Garantie en conformiteit
8.1 Stomerij Zeekant staat er voor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties voor de Diensten, aan de eisen zoals gesteld door de branchevereniging NETEX (zie www.netex.nl) aan de redelijke eisen van deugdelijkheid van de Diensten en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Indien de Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan dient Klant binnen 48 uur na ontvangst van de Items Stomerij Zeekant daarvan via de Klantenservice schriftelijk en met toevoeging van foto’s van de betreffende Items in kennis te stellen.

8.3 Indien Stomerij Zeekant de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de Diensten opnieuw kosteloos uitgevoerd of de relevante Items hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan 10x de standaard reinigingskosten per Item waar schade aan is toegebracht.

Klachtenprocedure
9.1 Indien Klant een klacht heeft over de Diensten (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit), dan kan hij bij Stomerij Zeekant telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2 Stomerij Zeekant geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stomerij Zeekant binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid
10.1 De totale aansprakelijkheid van Stomerij Zeekant jegens Klant wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal tienmaal het standaardbedrag (inclusief btw) per Item waar de Diensten op van toepassing zijn.

10.2 Aansprakelijkheid van Stomerij Zeekant jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

10.3 De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stomerij Zeekant

10.4 De aansprakelijkheid van Stomerij Zeekant jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Stomerij Zeekant onverwijld en deugdelijk schriftelijk (en aangetekend) in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stomerij Zeekant ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten en in verzuim raakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stomerij Zeekant in staat is adequaat te reageren.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Klantenservice van Stomerij Zeekant meldt.

10.6 In geval van overmacht is Stomerij Zeekant niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

10.7 Stomerij Zeekant is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledige of onjuiste mededelingen van de Klant.

10.8 Stomerij Zeekant is nimmer aansprakelijk voor verlies van zaken (waaronder maar niet beperkt tot geldbedragen, juwelen en andere waardevolle zaken) die zich in de Items bevonden voordat deze werden verzonden naar Stomerij Zeekant.

10.9 Stomerij Zeekant is nimmer aansprakelijk voor kleurverlies of uitzetten of krimpen van Items.

10.10 Stomerij Zeekant is nimmer aansprakelijk voor schade die is geleden bij Items die niet zijn voorzien van een deugdelijk waslabel.

10.11 Stomerij Zeekant is nimmer aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van en door knopen, ritsen, decoraties, etcetera van Items.

10.12. Stomerij Zeekant is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of krimpen van alle type gordijnen (5-7% krimp kan ontstaan). Door de inwerking van zonlicht, slijtage en dagelijks gebruik kunnen gordijnen schade oplopen die bij de Diensten pas goed aan het licht komen.

11 Wassen & Vouwen (Wash & Fold) orders:

11.1 Wassen & Vouwen Items worden niet individueel getagged, maar per order waardoor Stomerij Zeekant nimmer aansprakelijk is voor vermissingen van individuele items.

11.2 Alle Items worden gewassen op 30 graden en gedroogd op medium temperatuur. Door het hoge volume van orders is het niet mogelijk om rekening te houden met persoonlijke voorkeuren of instructies, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.3 Stomerij Zeekant is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het wassen en/of drogen van Items, omdat orders per lading worden gewassen en de individuele waslabels niet worden gecontroleerd.

11.4 De Wassen & Vouwen order zal geen overhemden, blouses of Items die gestoomd moeten worden bevatten. Indien deze wel aanwezig zijn worden deze Items individueel toegevoegd en conform de individuele prijs berekend.

Persoonsgegevens
12.1 Stomerij Zeekant verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stomerij Zeekant gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens communicatie per e-mail of via de website verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail en de registratie via de website voldoende vaststaat.

13.5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door Stomerij Zeekant. Bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden ontvangt u altijd een notificatie van ons via de website

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Stomerij Wasserij Zeekant B.V. h.o.d.n. Stomerij Zeekant

Nekkerweg 58

1461LD Zuidoostbeemster

telefoonnummer: 0644230821

e-mail: info@stomerij-purmerend.nl

KvK-nummer: 74298925

BTW-nummer: 859844407B01

Algemene
Voorwaarden

Stomen, reinigen, repareren

Al uw kleding wordt bij ons veilig gereinigd. Stomerij Zeekant haalt en bezorgt in Purmerend en Beemster. Uw was- en stoomgoed is weer spic en span!

Bruidskleding

Leer, Suède en vacht

Jurken

Kostuums

Werkkleding

Woningtextiel

Haal- en Brengservice

Vul onderstaand formulier in, wij nemen contact met u op om een datum en tijdstip af te spreken

Nekkerweg 58, 1461LD Zuidoostbeemster Nekkerweg 58,
1461LD Zuidoostbeemster

Let op! Geen bezoekadres!

Stomerij Zeekant is een begrip in Purmerend en Beemster. Na jaren een fysieke winkel te hebben gehad zijn we ons meer gaan specialiseren op de thuisbezorgservice. Gebleken is dat daar grote behoefte aan is. U hoeft niet meer de deur uit om uw was- en stoomgoed weg te brengen, het wordt gewoon bij u opgehaald en weer schoon bij u thuis bezorgd.


Bel voor een afspraak: Wout Zeekant 0644230821

Voor particulieren, bedrijven en instellingen. Wij komen uw textiel gratis ophalen en schoon en gestreken terug bezorgen.
Heeft u regelmatig grotere hoeveelheden wasgoed van bijvoorbeeld horeca/hotel dan geldt prijs naar offerte. Ook ophalen en bezorgen op vaste tijdstippen is bespreekbaar.


Bel voor een afspraak: Wout Zeekant 0644230821